Regulamin konkursu:

 

1.   Konkurs przeznaczony jest dla uczniów  zasadniczych szkół zawodowych specjalnych:

 

2.    Konkurs jest rozgrywany w dwóch etapach w których biorą udział uczniowie kształcący się w następujących zawodach:

 

§  cukiernik                               §  kucharz

§  ciastkarz                               §  ślusarz  

§  ogrodnik                                §  technolog robót wykończ. w budownictwie

§  sprzedawca                          §  tapicer  

§  piekarz                                  §  mech pojazdów samochodowych

§  krawiec                                 §  murarz            

§  stolarz                                   §  rzeźnik

§  pracownik pomocy obsługi hotelowej

 

 

Do konkursu można zgłaszać uczestnictwo w innych zawodach. Konkurs zostanie powiększony o każdy nowy zawód jeśli zostanie zgłoszony przez co najmniej dwie szkoły i przynajmniej jedna z nich wyrazi chęć zorganizowania części praktycznej II etapu konkursu.

 

3. Tematyka konkursu obejmuje wiadomości praktyczne i teoretyczne z zajęć praktycznych, technologii z elementami bhp, przygotowania zawodowego, podstaw przedsiębiorczości oraz zasad udzielania pierwszej pomocy.

 

4.      Konkurs rozpoczyna się wraz z początkiem nowego roku szkolnego. Szkoły zgłaszają swoje uczestnictwo w konkursie oraz zawody, w których będą zgłaszać swoich przedstawicieli najpóźniej do  27 lutego 2017 roku.

 

5.      Potwierdzeniem uczestnictwa w konkursie jest złożenie arkusza uczestnictwa*,
w którym szkoła zgłaszająca potwierdza:

·         uczestnictwo w wybranych zawodach razem z imienną listą uczniów,

·         wpłatę na konto Rady Rodziców organizatora kwoty określonej w p.19 regulaminu,

·         chęć organizacji części praktycznej,**

·         chęć przygotowania programu artystycznego na finał konkursu.**

 

5.    Terminy:                                              

etap I wewnątrzszkolny                                 - do końca pierwszego semestru

etap II

finały praktyczne międzyszkolne                  -  od 13 marca do 7 kwietnia 2017r.

finał teoretyczny, międzyszkolny                  -  27 kwietnia 2017r.   

 

6.    Etap I trwa do końca pierwszego semestru. W etapie tym biorą udział wszyscy uczniowie w/w zawodów. Etap stanowi połączenie osiągnięć ucznia w pierwszym semestrze z praktycznej nauki zawodu, przedmiotów zawodowych. Etap ten powinien wyłonić reprezentację szkoły w poszczególnych zawodach: po trzech najlepszych uczniów, którzy przystąpią do dalszej rywalizacji. (Ilość finalistów zależy od możliwości organizatora finału praktycznego)

 

7.    Etap II składa się z dwóch części: praktycznej i teoretycznej

 

8. Część praktyczna przeprowadzana będzie w grupach zawodowych na terenie wytypowanych szkół w obecności członków  Komisji Konkursowej w terminie od 13 marca  do 7 kwietnia 2017r. Organizator tego etapu rozgrywek powinien zapewnić anonimowość ocenianych prac, jednakowe warunki dla wszystkich uczestników oraz jasne kryteria oceny. Tematy zadań zostaną wylosowane bezpośrednio przed konkursem.

 

9.  Proponowane zadania części praktycznej opracowują szkolne komisje przedmiotów zawodowych tylko w tych szkołach, które organizują rozgrywki praktyczne w poszczególnych zawodach  i prześlą je wraz z proponowanym terminami rozgrywek wyłącznie pocztą internetową na adres: andrzejzyto@gmail.com w nieprzekraczalnym terminie do  3 marca 2017r. Propozycje muszą zawierać po dwa zestawy zadań ze ściśle określonymi kryteriami oceniania. Komisja z ZSZS  umieści je do wiadomości wszystkich szkół na stronie internetowej Konkursu.

 

10.  Kryteria oceny w części praktycznej (z dokładnością nie większą niż 0,5 punktu):

 

PROPOZYCJA OCENY ĆWICZENIA PRAKTYCZNEGO WYKONANEGO PRZED KOMISJĄ

 

·         plan działania i sposób zorganizowania stanowiska             - 0 - 3 pkt          

·        poprawność, jakość i zgodność z treścią zadania               - 0 - 7 pkt

·         estetyka i czas wykonania pracy                                          - 0 - 2 pkt

                     Razem:                                    maksimum 12 pkt.      

 

 

11.  Część teoretyczna II etapu  jest podsumowaniem całego konkursu. W  tej części uczniowie indywidualnie piszą test zawierający pytania jednakowe  dla  wszystkich uczniów w danym zawodzie.  Pytania dotyczą zawodu: zagadnień technologii zawodu, tematyki bhp i udzielania pierwszej pomocy oraz zagadnień z podstaw przedsiębiorczości. Część ta odbędzie się w Zespole Szkół Zawodowych Specjalnych   w Częstochowie  ul. Krótka 22  27 kwietnia 2017r. W etapie tym biorą udział reprezentanci  wszystkich  zgłoszonych szkół, którzy uczestniczyli w części praktycznej etapu.

 

12.  Komisja Konkursowa z ZSZS sporządzi  dwa zestawy pytań dla każdej grupy zawodowej Testy zawierać będą 20 pytań przygotowanych na podstawie arkuszy egzaminacyjnych OKE dla poszczególnych zawodów. W tym 15 pytań dotyczyć będzie części zawodowej i 5 pytań z bhp i przedsiębiorczości.

 

13.  Punktacja ostateczna  (suma  punktów  uzyskanych  w  części praktycznej  oraz  punktów  zebranych  w  teście):

       - punkty uzyskane w części praktycznej                                     max 12 pkt

       - testy :                           odpowiedź prawidłowa                             -  0,3 pkt.

                                    odpowiedź nieprawidłowa                           -  0 pkt.

                                                                                                    max 6 pkt

Maksymalna łączna ilość punktów do zdobycia to 18.

 

14.  W przypadku jednakowej ilości punktów (dotyczy tylko miejsc 1-3) Komisja Konkursowa przeprowadzi dogrywkę. Dogrywka polega na rozwiązaniu dodatkowego testu.

 

15.  Treść zadań i pytań w całym konkursie musi być zgodna z programami nauczania
z przedmiotów:

·         zajęcia praktyczne,

·         technologia z elementami bhp,

·         materiałoznawstwo,

·         rysunek zawodowy.

 

16.  Jury II etapu stanowi  Komisja Konkursowa w składzie:

 

·        przewodniczący:                    kierownik szkolenia praktycznego ZSZS
                                                w Częstochowie,

·         wiceprzewodniczący:             przewodniczący zespołu nauczycieli         

                                                przedmiotów zawodowych ZSZS     

                                                w Częstochowie

·        członkowie:                             po jednym przedstawicielu każdej  ze szkół

                                                      organizującej rozgrywki praktyczne konkursu.

 

17. Uczniowie biorący udział w II etapie konkursu mogą przywieźć  prace konkursowe wykonane  przez  siebie w finale praktycznym konkursu.

 

18.Reprezentacje poszczególnych szkół dla uatrakcyjnienia  konkursu mogą zgłosić przygotowanie krótkich programów artystycznych. Czas ich trwania nie powinien przekroczyć 6 min. Zgłoszenia należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie
do  końca marca 2017r
.

 

19.  Każda z uczestniczących szkół dokona wpłaty na konto Rady Rodziców Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych  45 złotych za każdy zgłoszony przez szkołę zawód z przeznaczeniem na nagrody dla laureatów, oraz organizację części praktycznych.  Komisja Konkursowa po analizie puli nagród dokona ich podziału.

 

20.  Szkoły organizujące części praktyczne mogą wystąpić z wnioskiem do organizatora o ich dofinansowanie. W uzasadnionych przypadkach dofinansowanie to może wynosić po 5 zł za każdego biorącego udział w rozgrywkach ucznia.

 

21.  Wyniki Regionalnego Konkursu „Najsprawniejszy w zawodzie” zostaną ogłoszone przez przewodniczącego  Komisji Konkursowej po zakończeniu zmagań konkursowych w tym samym dniu. Podsumowaniem konkursu będzie wręczenie nagród  i dyplomów za udział w konkursie, pokaz prac uczniowskich oraz występy artystyczne poszczególnych ośrodków. Rozpoczęcie podsumowania Regionalnego Konkursu Najsprawniejszy w zawodzie nastąpi dnia 27 kwietnia 2017r w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych  w Częstochowie, ul. Krótka 22. 

 

22. Organizator konkursu zastrzega sobie wyłączność w kwestii interpretacji niniejszego    regulaminu we wszelkich spornych sprawach.

 

   23. Zgłoszenie Szkoły do Konkursu oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

 

* Arkusz uczestnictwa dostępny jest na stronie konkursu: www.najsprawniejszywzawodzie.za.pl 

** Nie jest wymagane.

 

 * Arkusz uczestnictwa dostępny jest na stronie konkursu: www.najsprawniejszy.webpark.pl 

** Nie jest wymagane.